Våre engasjerte

Skribenter

Skribentene bidrar jevnlig med tekster og artikler som legges ut på siden. Vi har også skribenter som bidrar mer sporadisk som ikke står på denne siden. Alle bidrar frivillig og i kraft av et personlig engasjement

Vegard Høgli

Skribent

Kommuneoverlege og engasjert i utviklingsarbeid, blant annet gjennom det internasjonale samarbeidet HOPEnDialog «Åpen Dialog i nettverksmøter». Han er bekymret over omfanget av psykiske problemer og mener at dagens biologiske forståelse av psykiske problemer svikter. Han mener at en radikal nytenking må til der man legger vekt på tilnærminger som går ut på å forstå mennesker i deres sammenheng, satse på gode relasjoner og livsvilkår - og formidle håp gjennom dialogiske prosesser.

Målfrid Frahm Jensen

Skribent

En av de første i landet som ble fast ansatt som erfaringskonsulent. Målfrid har bred pasient- og pårørendeerfaring fra psykisk helsefeltet, og lang erfaring fra pasient- og brukerorganisasjoner. Målfrid er redaktør for flere opplysningshefter innen psykisk helse og utgir i 2020 boken «Varsling - med utgangspunkt i helsetjenesten». Målfrid er foredragsholder og debattant, og hun deltar i den offentlige samfunnsdebatten med leserinnlegg og kronikker. Hun ble tildelt Tabuprisen (2015), Ytringsfrihetsprisen (2015), Årets formidler (2009) og Lillys Partnership in Diabetes - global Award (2002).

Arnulf Kolstad

Skribent

Professor emeritus ved NTNU, etter 30 år som professor i sosialpsykologi ved Psykologisk institutt. Dr. philos avhandling i psykiatrisk epidemiologi: forekomsten av psykologiske problemer hos barn og unge på hhv. turbulente og stabile oppvekststeder. To siste bøker (redigert sammen med Ragnfrid Kogstad) er «Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket» og «Medikalisering av psykososiale problemer», begge på Abstrakt forlag, 2019.

Einar Plyhn

Skribent

Etterlatt ved selvmord, forlagssjef for Abstrakt forlag og leder for Stiftelsen Humania. Han er samfunnsviter, og kom inn i det psykiske helsefeltet som pårørende og etterlatt.

Kristine Omvik Bråten

Skribent

Jobber som IMR-terapeut (Illness management&recovery) og veileder ved Recoveryakademiet AS ved Hurdalsjøen Recoverysenter. IMR - programmet innebærer bl.a. at pasientene setter seg egne Recoverymål å jobbe mot. Hun veileder personalet hvor målet er å kvalitetssikre arbeidet og hele tiden utvikle IMR videre. Fysisk aktivitet og naturopplevelser står også sterkt i behandlingstilbudet. Hun studerer mot en bachelor i pedagogikk, og er opptatt av menneskers ressurser, relasjoner og ulike muligheter.

Mette Ellingsdalen

Skribent

Tidligere leder i brukerorganisasjonen WSO - We Shall Overcome (2007 – 2014), og er i dag politisk rådgiver i samme organisasjon. Hun har i sitt arbeid hovedfokus på overgrep og krenkelser i psykiatrien, og behovet for grunnleggende endringer i maktforhold både i lovverk og i tjenestetilbud. Hun har jobbet med menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt, og var en av initiativtakerne til arbeidet for medisinfrie tilbud. I 2006 vant hun “Prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern» for å ha satt kritisk søkelyset på elektrosjokk.

Gunn Helen Kristiansen

Skribent

Leder i brukerorganisasjonen Aurora, (2018-2019) Tidligere adjunkt i yrkesfag og bygg-ingeniør, medlem av ”Rådet” og styringsgruppen i Akuttnettverket, et nettverk som arbeider med evaluering, forskning og kunnskapsspredning i akuttpsykiatrien. Hun er først og fremst en kunnskapsformidler med innsikt og erfaring fra pasientperspektivet. Har skrevet artikler for DagensMedisin, Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH), Dialog (SEPREP), Søkelyset, Mental Helse bloggen med mer. Hun var også prosjektleder, redaktør og bidragsyter til boka ”Drøm i våken tilstand”, (Abstrakt forlag 2013)

Siri Kristine Engstad

Skribent

Siri Engstad er erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken og i Kontinuerlig forbedring ved UNN. Hun er utdannet som sykepleier, adjunkt og rosenterapeut. Hun har 10 års erfaring som pasient innen psykisk helsevern, og har erfart hva det vil si å få hjelp som ikke hjelper. Hun ønsker alternativer til medisinering, er opptatt av å se hele mennesket, se etter sammenhenger i det levde livet og ha et nettverksorientert perspektiv. Traumebevisst omsorg og reguleringsbevisste helsetjenester er hennes fanesak.

Anders Nicolai Krokfoss

Skribent

Anders er daglig leder, medeier og kursholder i Funksjonellmedisinsk Institutt. Han har et sterkt engasjement for funksjonellmedisin, andre relaterte og medisinske fagområdet og ikke minst persontilpasset medisin. Anders er også under videreutdanning i Kommuniokologi i regi av Skandinavisk Institutt for Kommunikologi. Anders har selv hatt en alvorlig kronisk autoimmun sykdom som han etter å ha gjort kraftige endringer i livsstil og kosthold har kvittet seg med for mange år siden. Anders bidrar hos Mad in Norway med forskningsbaserte nyhetsartikler som viser sammenheng mellom psykisk og fysisk helse i et helhetlig perspektiv.

Tone Winnem

Skribent

Tone Winnem er leder for Recoverypilotene, Recoveryakademiet AS. Hun sitter i styret for IMR-nettverket. Har vært pasient i psykisk helsevern og vært deltager i IMR-gruppe. På bakgrunn av dette har hun fått et brennende engasjement for bruk av Recovery som metode i psykiske helsetjenester. Recoverypilotene bygger virksomheten ved å knytte opp erfaringskompetanse på alle mulige nivåer innenfor recoverybaserte tjenestetilbud. Hun har også fagbrev som kokk og en bachelor som yrkesfaglærer. Et godt kosthold som energikilde, kan ha en positiv effekt også på den psykiske helsen.

Astrid Weber

Skribent

Erfaringskonsulent i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. Hun har vært pasient innen psykisk helsevern, og jobber for å åpne lukkede rom, der noen er utestengt og andre rom der noen er innestengt. Det medisinske paradigme har ifølge henne satt psykiatrien ut av stand til å møte mennesket på dets egne vilkår, og hun mener at menneskets grunnleggende livsvilkår må være fundamentet i et nytt paradigme. Hun har bidratt sterkt i pionerarbeidet med erfaringskonsulenter, er medforfatter i flere fagbøker og en aktiv samfunnsdebattant. I 2019 mottok hun Akuttpsykiatriprisen.

Magnus Hald

Skribent

Overlege ved Medikamentfritt behandlingstilbud, Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har lenge vært interessert i utviklingen av et nettverksorientert perspektiv for psykisk helse, basert på ideer fra hans arbeid med reflekterende prosesser. Han har vært med på å bygge opp det medikamentfrie tilbudet ved UNN, som åpnet i Januar 2017.

Pernille Bruusgaard

Skribent

En av Norges mest engasjerte og profilerte sykehjemsleger. Hun jobber som overlege på sykehjem i Oslo. Hun har særlig fokus på over- og avmedisinering av sykehjemspasienter, pårørendesamarbeid og tilrettelegging for en verdig død. Hun driver fagutvikling, holder kurs og foredrag i inn- og utland, underviser studenter og jobber politisk. Hun har også forsket på forberedende samtaler i sykehjem.

Rolf Sundet

Skribent

Professor i klinisk psykisk helsearbeid og spesialist i klinisk psykologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er også freelance veileder og foreleser. Rolf har publisert i både internasjonale og nordiske tidskrift. Hans Ph.d. er om bruk av tilbakemelding om prosess og resultat i en familieterapi praksis i psykisk helsevern for barn og unge, med særlig vekt på standardiserte skalaer som samtaleverkstøy.

Irene Svendsen

Skribent

Jobber til daglig i en bo og omsorgsinstitusjon. Hun er utdannet med «Bachelor i læringspsykologi» og har en toårig videreutdanning innen «Åpen dialog i Nettverksmøter og relasjonskompetanse». I tillegg har hun mange års erfaring som pårørende i psykisk helsevern.

Tore Dag Bøe

Skribent

Førsteamanuensis ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Han er sosionom med Ph.D. i psykisk helsearbeid og har bak seg lang erfaring som praktiker i ulike psykisk helsetjenester. Han har skrevet en rekke bøker og artikler som bidrag til å tenke og handle på nye måter innen feltet psykisk helse. Dialogiske praksiser og etikk er blant hans hovedinteresser.

Forandringsfabrikken

Skribenter

Forandringsfabrikken er en stiftelse og et kunnskapssenter som har som mål å bidra til mer nyttige tjenester for barn og unge, bygd på erfaringer og råd fra barn og unge rundt om i Norge. Erfaringene og rådene oppsummeres til kunnskap fra barn og unge. De oppsummerte svarene presenteres av unge med erfaring til myndigheter, fagfolk og utdanninger. Siden 2013 har Forandringsfabrikken snakket med mer enn 1700 barn og unge om deres erfaring med psykisk helsehjelp. I undersøkelser om psykisk helsevern har de blitt spurt om BUP: hva som kjennes nyttig med hjelpen de har fått, hva som ikke kjennes nyttig og råd til hva som kan bli bedre i systemet. Når barn gir svar om hva som ikke har vært nyttig i psykisk helsevern er svarene ofte knyttet til hvilken plass symptomer, diagnoser og medisiner har i hjelpa. Barn og unge svarer tydelig at hjelpen som gis i BUP må få et annet utgangspunkt og fokus enn det de jobber etter i dag. Barn har helt konkrete svar til hva som må til for at hjelpa skal kjennes nyttig.

Ottar Ness

Skribent

PhD. Professor i rådgivningsvitenskap ved NTNU og professor i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forsker innen relasjonell velferd, menneskerettigheter, sosial ulikhet og recovery innen psykisk helse og rus. Er associate of International Institute for psychiatric drug withdawl (IIPDW).

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen

Skribent

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen er styreleder i Hvite Ørn, leder for Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester og styremedlem i Rådet for psykisk helse. Jan-Magne holder kurs- og foredrag om psykosehåndtering, mental trening og mestringspsykologi. Jan-Magne er tidligere pasient med psykoseutfordringer. Han fant egne løsninger. uten medikamenter, der kraften i psykosene ble snudd til en helende reise og transformasjon.

Odd Volden

Skribent

Odd Volden er fagpedagog, komponist og faglitterær forfatter. Han har vært lokallagsleder, fylkesleder og landstyremedlem i Mental Helse. Siden 1998 har han skrevet en rekke artikler, essays, bokkapitler, blogginnlegg og andre tekster om psykososial helse, og hatt roller som kontrollkommisjonsmedlem, rådgiver, blogger, erfaringskonsulent, universitetslektor og leserombud. Odd har satt melodier til en rekke barnedikt på nynorsk, sjekk gjerne ut innspillingene med Gode høns. Disse og øvrige utgivelser på Abup Road Records er en del av Abups samfunnsrettede helsearbeid, hvor Odd har vært medutvikler gjennom det meste av det siste tiåret.